ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ezen adatvédelmi szabályzat „az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” előírása alapján készült.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Ambrus Mónika EV. (Adószám: 66551191-1-42; Székhely: 1157 Budapest,Zsókavár u. 22.; Weblap: test-lelek.hu; Kapcsolattartás: Tel.: 06703193399, Viber, Facebook: test-lelek, e-mail: ambrusmonika7@gmail.com, NAIH szám: NAIH-92611/2016) kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

 1. Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
 2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és biz. esetben adószámot kérek el, ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 8 évig tárolom a székhelyemen, vendégtől elzárt helyen. Továbbítás NAV felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Időpont egyeztetésekor nevet és telefonszámot kérek el, melyet a kézi határidőnaplómban tárolok. Ezen adatokat évente vagy kérésre azonnal törlöm. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. A webshop-ban történő rendelés során, a számlázáshoz szükséges, illetve házhozszállítás kérése esetén szállítási címet kérek. Az adattovábbítás kiszállítás céljából a Magyar Posta Zrt. felé történik. Ha az érintett elektronikus – vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, akkor a válaszaimat ezen utak segítségével továbbítom felé. Facebookon vagy Viberen tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Ezen weboldalakon is csak nevet, telefonszámot kérek el és időpontot egyeztetek. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul a szolgáltatáshoz.

 1. Kezelőlapot nem vezetek, így emiatt nem szükséges az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulása az adati kezeléséhez, őrzéséhez, tárolásához.
 2. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, sz.e. Facebook, Viber) kezelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésre azonnal törlöm, megsemmisítem.

Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről, írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan vagy/és papíralapon.

 1. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik.

 

 1. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

– Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

 1. Adatvédelmi kéréseket – hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen – a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem.
 2. A felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködöm.
 3. külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik és külföldi adattovábbítás nem történik.
 4. Jogorvoslati tájékoztatás:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Számlázáshoz online számlázó rendszert használ, amelyben a számlázásra vonatkozó jogszabályi követelmények, valamint a GDPR szerinti irányelvek figyelembe vételével, kerülnek tárolásra az adatok. Ambrus Mónika EV., mint adatkezelő semmilyen, más tevékenységhez nem használja fel a szamlazz.hu-ban rögzített adatokat. Gondoskodunk az adatok biztonságos tárolásáról.

 

 

 

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ambrus Mónika EV, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Ön által megadott adatokhoz név,telefonszám, lakcím, e-mail cím, számlázási adatok, csak az adatkezelő ismerheti meg.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Az Ambrus Mónika EV. vállalkozásom, tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a test-lelek.hu weboldalamon is megtalálható.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Ambrus Mónika EV,mint adatkezelő

Adószám: 66551191-1-42

Székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 22.

Weblap: test-lelek.hu

NAIH szám: NAIH-92611/2016

Kapcsolattartás: Tel.: 06703193399, Viber, www.facebook.com/ test-lelek, E-mail: ambrusmonika7@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre

 1. Adatkezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem illetve a webshop-ban történő vásárlás esetén kezelem az adatokat a vásárlási folyamat lezáródásáig kezelem.

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő. A szolgáltatásról, illetve a webshop-ban történő vásárlás esetén számlát állítok ki, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) Telefonszámára és névre kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 3. c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul, jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzöm meg a székhelyemen, adattovábbítás a NAV felé történik. Az adatokat kapcsolattartás céljából (név, telefonszám) amit kézi határidőnaplómban vezetek, és ami mindig a tulajdonomban van. Az utolsó találkozásunk óta eltelt 1 év múlva törlöm/megsemmisítem illetve kérésre azonnal törlöm, adattovábbítás nem történik. A Facebook-on, Viber-en közölt információk a kapcsolat fennállásáig jelen vannak, adattovábbítás nem történik. A webshop-ban történő vásárlás esetén a az adatokat a vásárlási folyamat lezáródásáig tárolom. Adattovábbítás csak az esetben történik, ha házhozszállítást kér, ebben az esetben a szállításhoz szükséges adatokat a Magyar Posta Zrt. felé továbbítjuk.

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 

 

 

 

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelés cél Adatkezelés jogalap Adattovábbítás Tárolás helye ideje
Számviteli bizonylat kiállítása név, lakcím,  e-mail cím számla kiállítása, szolgálatás nyújtásához kapcsolódóan illetve webshop-ban történő vásárlás, illetve házhozszállítás esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)pont NAV felé, Magyar Posta Zrt. Székhelyen legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név, Telefonszám Időpont módosítás esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)pont nem történik Kapcsolat fennállását követő 1 év